Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY NADZORU NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Szczegóły szkolenia

05 - 07 kwietnia, Zakopane

Szkolenie prezentuje nowe zasady sprawowania nadzoru podmiotów tworzących nad podmiotami leczniczymi oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi prowadzącymi działalność leczniczą, w oparciu o nowelizację przepisów o działalności leczniczej. Uczestnicy zapoznani zostaną z nowym zakresem nadzoru, w szczególności w obszarze zarządzania finansami, a także z zasadami monitorowania sytuacji finansowej podległych jednostek w praktyce. Zaprezentowane zostaną wymagania w zakresie opracowania przez podmioty lecznicze raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zasady oceny i analizy tych raportów. Przedstawione zostaną prak-tyczne działania podmiotów tworzących podmioty lecznicze prowadzone zarówno w formie SPZOZ jak i spółki prawa handlowego. Szczegółowo omówione zostaną nowe obowiązki m. in. w zakresie programów restrukturyzacyjnych i naprawczych. Uczestnicy zapoznani zostaną także z zakresem i trybem sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego a także kontroli instytucjonalnej podmiotów leczniczych. Przedstawione zostaną praktyczne metody kontroli oraz modelowe rozwiązania w zakresie ich planowania i dokumentowania. 

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

ORGANIZACYJNO-FINANSOWE ASPEKTY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA
SPORZĄDZANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

Szczegóły szkolenia

19 - 21 kwietnia, Dolina Charlotty k. Słupska

Konferencja prezentuje założenia i skutki nowych rozwiązań systemowych w zakresie finansowania ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnie-niem następstw nowych rozwiązań dla funkcjonowania szpitali oraz sytuacji finansowej podmiotów tworzących podmioty lecznicze, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i uczelni medycznych. Uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi finansowania działalności leczniczej, procedurą włączania jednostek do „Sieci szpitali”, optymalizacją zakresu i struktury udzielanych świadczeń oraz innymi czynnikami mającymi odzwierciedlenie w kryteriach oceny świadczeniodawców przez dyrektorów OW NFZ, w tym wymagania dotyczące jakości udzielanych świadczeń. Szczegółowo omówiona zostanie ostatnia nowelizacja „pakietu onkologicznego” oraz zagadnienia dotyczące przekazywania informacji do AOTMiT. Przedstawione zostaną także nowe zasady nadzoru podmiotów tworzących nad podmiotami leczniczymi i kontroli prowadzonych w szpitalach. W przystępny sposób zaprezentowane zostaną zależności pomiędzy sprawozdaniem finansowym a wskaźnikami i zapisami które zawierać będzie raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, który kierownicy jednostek obowiązani są sporządzić i przekazać podmio-tom tworzącym do końca maja br. Przybliżone zostaną też zasady oceny raportów i wpływ tej oceny na sytuację jednostek.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Prezesa Rady Ministrów

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

12 maja - 11 czerwca, Poznań

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych i zarządczych spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem mienia publicznego (np. spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego). Jednocześnie kurs przygotowuje do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa przed komisją Prezesa Rady Ministrów, realizując program dostosowany do wymagań egzaminacyjnych. Program zajęć obejmuje zagadnienia określone w przepisach o zarządzaniu mieniem państwowym, uzupełnione praktyczną wiedzą menedżerską użyteczną w realizacji zadań członka rady nadzorczej i członka zarządu spółki. Zajęcia w przystępnej i praktycznej formule obejmują również prezentację obrazowych przypadków z praktyki gospodarczej i informacje użyteczne w przygotowaniach do egzaminu państwowego. W czasie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnym stanem prawnym regulacji w obszarze prawa gospodarczego krajowego i europejskiego, prawa pracy, prawa rynku kapitałowego, przepisów o rachunkowości i in. Uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania oraz ekonomiki i finansów przedsiębiorstw.