Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

OPTYMALIZACJA PODMIOTÓW W SIECI SZPITALI
DOŚWIADCZENIA, WNIOSKI I KIERUNKI ZMIAN

Szczegóły szkolenia

15 - 19 sierpnia, Jastrzębia Góra

Konferencja podsumowuje doświadczenia związane z funkcjonowaniem Sieci Szpitali i przedstawia zarówno perspektywy nowych regulacji, jak i skutki już wdrożonych rozwiązań. Podczas zajęć sformułowane zostaną postulaty interesariuszy systemu i wskazane kierunki zmian w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia. Szczegółowo przedstawione zostaną finansowe aspekty działalności leczniczej, w tym wartości ryczałtu, wyceny świadczeń i konkursów na świadczenia finansowane odrębnie. Omówione zostaną prowadzone aktualnie prace legislacyjne nad przepisami mającymi wpływ na zarządzanie podmiotami leczniczymi. Przybliżone zostaną przepisy i praktyczne znaczenie ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze skutecznymi strategiami i metodami zarządzania na przykładzie wybranych podmiotów leczniczych, które pozwolą spojrzeć świeżym okiem na potencjał własnych jednostek. Panele dyskusyjne konferencji pozwolą na wymianę poglądów z ekspertami oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.

 

warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników działów księgowości w podmiotach leczniczych

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I INWENTARYZACJA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szczegóły szkolenia

19 - 22 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szkolenie prezentuje modelowe rozwiązania dotyczące efektywnego zarządzania majątkiem podmiotów leczniczych a także nowoczesnych metod organizacji księgowości w jednostce. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne gospodarowania mieniem jednostki z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia a także konkretne działania, jakie w tym zakresie powinni realizować kierownik jednostki i pracownicy działów właściwych ds. finansowo-księgowych. Szczegółowo, krok po kroku, zaprezentowane zostaną sposoby tworzenia i doskonalenia polityki rachunkowości w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i aktualnych standardów. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami prowadzenia polityki majątkowej, począwszy od inwentaryzacji po księgowe ujęcie składników majątku w sprawozdaniach finansowych a także wpływ stosowanych instrumentów księgowych na wartości wykazywane w bilansie i rachunku wyników. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z gospodarką kasową a także obiegiem dokumentów księgowych w orga-nizacji z uwzględnieniem raportowania finansowego dla celów zarządczych i metod optymalizacji przepływu aktualnej i miarodajnej informacji finansowej w podmiotach leczniczych prowadzonych zarówno w formie SPZOZ jak i spółek prawa handlowego.


warsztaty dla lekarzy i kadry kierowniczej podmiotów udzielających świadczeń ambulatoryjnych

NOWE ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPIEKA KOORDYNOWANA W LECZNICTWIE OTWARTYM

Szczegóły szkolenia

22 - 25 sierpnia, Jastrzębia Góra

Wejście w życie ustawy z 27 października 2017 roku o wprowadziła nowe zasady organizacji Podstawowej Opiece Zdrowotnej i postawiła nowe zadania przed świadczeniodawcami POZ. Podstawowa opieka jest jednym z filarów systemu ochrony zdrowia, od wielu lat czekała na rozwiązania systemowe i finansowe, pozwalające na skuteczną realizację stawianych jej zadań. Nowe przepisy stwarzają szanse ale i pułapki dla podmiotów leczniczych prowadzących poradnie lekarza rodzinnego, z pośród których kluczowe dla potrzeb zdrowotnych pacjentów jest wdrażanie rozwiązań opartych na opiece koordynowanej. Szkolenie prezentuje założenia i ramy prawne opieki koordynowanej nad pacjentem (OK) w Polsce w oparciu o realizowane programy pilotażowe oraz modelowe rozwiązania stosowane w Europie i na świe-cie. Omówione zostaną polskie uwarunkowania wdrażania opieki koordynowanej w świetle możliwości prawnych, organizacyjnych i finan-sowych w oparciu o studium przypadków. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami współpracy lekarza koordynatora ze specjalistami różnych dziedzin, włączonymi w proces diagnostyki i leczenia oraz zasadami współpracy i wymiany informacji pomiędzy różnymi świad-czeniodawcami. Przybliżone zostaną także narzędzia analityczne pozwalające dokonać oceny ryzyka wdrożenia OK. Szkolenie zaprezentuje także inne praktyczne konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy o POZ. Omówione zostaną również zmiany czekające świadczenio-dawców POZ, które nie mają związku z działalnością leczniczą, a które wymagane są przez przepisy europejskie. Dotyczą one m. in. ochrony danych osobowych pacjentów i wprowadzają bardzo wysokie kary za nieprawidłowości w tym obszarze.

 

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, lekarzy i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER
efektywne rozliczania świadczeń zdrowotnych

Szczegóły szkolenia

13 - 15 września, Biała Podlaska

Superkoder to warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych. Przedstawione zostaną istotne uwarunkowania rozliczania świadczeń w ramach systemu ryczałtowego i wpływ sprawozdawczości związanej z udzielaniem świadczeń na wartość rozliczanych i otrzymywanych środków publicznych. Omówiony zostanie także aspekt bezpieczeństwa pacjenta w świetle wykonywania i rozliczania dodatkowych, komplementar-nych procedur. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki i stosującego autorskie metody rozliczeń. Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne, AOS i DILO. Udział w szkoleniu pozwoli zwiększyć efektywność ekonomiczną udzielanych świadczeń a także zmniejszyć ilość błędów w rozliczaniu procedur. Umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami rozliczającymi świadczenia oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce nowatorskie rozwiązania w zakresie kodowania.