Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSOWE SKUTKI NOWELIZACJI
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Szczegóły szkolenia

18 - 19 października, Warszawa

Nowe szkolenie, prezentujące praktyczne konsekwencje istotnej nowelizacji przepisów o działalności leczniczej dla podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze. Nowela w zasadniczy sposób wpływa m. in. na postępowanie będące następstwem uzyskania ujemnego wyniku finansowego przez podmiot leczniczy. Wprowadza także nowe instytucje, takie jak możliwość finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy doprecyzowują możliwość przekazywania SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, kwestie ubezpieczenia od zdarzeń medycznych oraz gospodarowanie mieniem przez podmioty lecznicze. W następstwie tych zmian pojawiają się nowe możliwości ale także ryzyka w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i w sprawowaniu nad nimi nadzoru przez podmioty tworzące. W czasie zajęć zaprezentowane zostaną krótko- i długoterminowe czynniki ekonomiczno-finansowe wpływające na funkcjonowanie szpitali uzupełnione prezentacją zasad tworzenia planów finansowych oraz dostosowaniem polityki rachunkowości do zmian. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom gruntowną analizę sytuacji własnych jednostek w świetle nowych przepisów, pozwoli także na dostosowanie do nich strategii oraz podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

21 października - 20 listopada, Poznań

Nowe wydanie kursu przygotowującego do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje minimum programowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych i uzupełniony jest dodatkowymi zagadnieniami pozwalającymi na skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Znakomity zespół wykładowców, bogate materiały szkoleniowe oraz ponad 15-letnie doświadczenie CEM Promotor w organizacji kursu umożliwią jego uczestnikom nabycie i pogłębienie wiedzy wymaganej przez komisję egzaminacyjną. Zajęcia prowadzone są w przystępny i uporządkowany sposób, w oparciu o przykłady z praktyki. Kurs kierowany jest do wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa ale także osób będących członkami organów spółek prawa handlowego, pragnących zaktualizować praktyczną wiedzę niezbędną do pełnia funkcji członka rady nadzorczej, członka zarządu spółki.

 

szkolenie oparte o doświadczenia i modelowe rozwiązania poprawiające efektywność pracy koderów i lekarzy

SUPERKODER
warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

Szczegóły szkolenia

03 - 05 listopada, Biała Podlaska

Nowe, praktyczne szkolenie dla koderów medycznych, którego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie kontraktu z NFZ. Zastosowanie metod prezentowanych na szkoleniu pozwala na zwiększenie przychodów z tytułu udzielonych świadczeń od kilkuset tysięcy (w małych szpitalach powiatowych) do nawet kilku milionów złotych rocznie (w przypadku wielospecjalistycznych szpitali woje-wódzkich. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków z najlepszego, wielospecjalistycznego szpitala wojewódz-kiego w Polsce (wg corocznego rankingu Bezpieczny Szpital, prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia). Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne oraz procedurami objętymi szybką ścieżką leczenia onkologicznego DILO. Dzięki ograniczeniu części teoretycznej szkolenia do niezbędnego minimum, większa część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności zwiększające przychody szpitala a także zmniej-szające ilości błędów skutkujących niemożnością rozliczenia procedur, bądź karami finansowymi. Udział w szkoleniu umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami od rozliczania świadczeń oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli to na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce nowatorskie rozwiązania w zakresie kodowania.