Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

ZARZĄDZANIE ZOBOWIĄZANIAMI I SPRAWOZDANIE FINANSOWE
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szczegóły szkolenia

15 - 16 stycznia, Poznań

Systematycznie publikowane przez MZ dane dotyczące poziomu zadłużenia publicznych szpitali wskazują, że mimo realizowanych od lat programów naprawczych, restrukturyzacyjnych i przekształceniowych, zobowiązania szpitali zmniejszają się w niewielkim stopniu. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, bezdyskusyjny pozostaje natomiast jeden jego efekt, wstrzymanie procesów rozwoju, inwestycji, podnoszenia jakości i poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Szkolenie prezentuje strategiczną analizę przyczyn i skutków zadłużenia jednostki oraz omówienie szerokiego wachlarza narzędzi, które przyczynić się mogą do poprawy sytuacji finansowej i redukcji zobowiązań w podmiotach leczniczych. Wielowymiarowa prezentacja tematu będzie pomocna zarówno przedstawicielom szpitali / zakładów lecznictwa otwartego jak i przedstawicielom samorządowych podmiotów tworzących, które często ponoszą rzeczywiste koszty zadłużenia szpitali.

 

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSE PUBLICZNE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
PLAN FINANSOWY, KONTROLA ZARZĄDCZA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Szczegóły szkolenia

28 - 31 stycznia, Zakopane

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych podlegają regulacjom przepisów o finan-sach publicznych, co w szczególnych sposób wpływa na ich gospodarkę finansową oraz determinuje wiele obszarów zarządczych i administracyjnych. W związku z tym podlegają szczególnej kontroli prowadzonej przez uprawnione organa. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do prawidłowej realizacji przepisów o finansach publicznych w podmiotach leczniczych. Szczegółowo zaprezentowane zostaną wymagania planowania finansowego, zachowania dyscypliny finansów publicznych w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i zewnętrznej kontroli instytucjonalnej związanej z gospodarka finansową jednostki. Omówione zostaną także zagadnienia odpowiedzialności kierownictwa i pracowników podmiotów leczniczych związanej z naruszeniami dyscypliny finansów publicznych. Zajęcia realizowane są w oparciu o dobre praktyki i najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków finansowych.

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
- SKUTECZNE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

18 - 21 lutego, Zakopane

Konferencja prezentuje przegląd aktualnych zagadnień zarządczych w ochronie zdrowia w optyce kadry kierowniczej podmiotów leczni-czych jak i przedstawicieli podmiotów tworzących (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu ochroną zdrowia w oparciu o doświadczenia wybranych jednostek i studium przypadków. Pozwoli to na określenie priorytetów strategii i skutecznych narzędzi ich wdrażania oraz adaptację przedstawionych rozwiązań we własnych jednostkach. Szczególną wartością konferencji jest możliwość zapoznania się z bardzo szerokim zakresem zagadnień prezentowanych przez bardzo doświadczonych i odnoszących sukcesy menedżerów ochrony zdrowia.