Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

WYZWANIA W OCHRONIE ZDROWIA
KONTRAKTOWANIE, AKREDYTACJA, INWESTYCJE

Szczegóły szkolenia

20 - 23 sierpnia, Jurata

Konferencja prezentuje przegląd aktualnych wyzwań menedżerskich w ochronie zdrowia. Przedstawione zostaną nowe kryteria oceny świadczeniodawców przez NFZ i możliwości dostosowania do nich szpitali, w czym niebagatelną rolę odgrywać będzie akredytacja jednostek. Właściwe działania ze strony kadry kierowniczej podmiotów leczniczych zaowocować mogą lepszą wyceną procedur i poprawą wyniku finansowego. Zaprezentowana zostanie nowa procedura odwoławcza od wyniku konkursu ofert i jej praktyczne konsekwencje. Uczestnicy zapoznaniu zostaną także z przygotowywanymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi m. in. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Omówione zostaną także perspektywy finansowania działań dostosowujących infrastrukturę podmiotów leczniczych do wymogów fachowych i sanitarnych a także innych inwestycji prowadzonych w szpitalach. Konferencję uzupełni prezentacja doświadczeń i modelowych rozwiązań zarządczych przez menedżerów wybranych jednostek.

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

RATOWNICTWO MEDYCZNE
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
ORGANIZACYJNEJ I MEDYCZNEJ

Szczegóły szkolenia

25 - 27 sierpnia, Jurata

System Państwowego Ratownictwa Medycznego przeszedł w ostatnich latach znaczącą metamorfozę, począwszy od uwarun-kowań prawnych regulujących jego funkcjonowanie, poprzez wymianę i unowocześnienie sprzętu, doskonalenie kompetencji personelu medycznego po powołanie do życia wysoko specjalistycznych centrów urazowych. Mimo to kadra kierownicza jednostek ratownictwa medycznego nieustannie boryka się z wieloma problemami takimi jak poziom finansowania medycyny ratunkowej, społecznym postrzeganiem i nadużywaniem korzystania ze świadczeń udzielanych przez pogotowie ratunkowe i SOR-y, przepisami które pozostawiają wątpliwości interpretacyjne czy koordynacją funkcjonowania poszczególnych elementów systemu. Konferencja stanowić będzie przegląd najważniejszych problemów medycyny ratunkowej oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych, które w praktyce usprawniają funkcjonowanie ratownictwa medycznego.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIENIA PUBLICZNEGO

Szczegóły szkolenia

26 września - 26 października, Poznań

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu. Zapewniamy optymalne wsparcie przygotowań do egzaminu w ramach kursu przewidzianego przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i eg-zaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których SP jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 198/2004, Poz. 2038). Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw specjalny - materiały niezbędne do skutecznego przygotowania się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora. Zapewniamy także dokumenty i obsługę administracyjną związane ze zgłoszeniem się na egzamin.